Posebne mjere za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusom COVID-19

U skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19. Mikrokreditna fondacija ,,Prodest MKF” omogućiće svim svojim klijentima koji su direktno ili indirektno pogođeni krizom odobrenje privremenih mjera u otplati kreditnih obaveza.

Privremene i posebne mjere se provode sa ciljem odobravanja olakšica klijentima koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim posljedicama, a za cilj imaju prevazilaženje poteškoća sa kojima se suočavaju, te da u narednom periodu uredno izmiruju svoje kreditne obaveze.

Ko može ostvariti privremene i posebne mjere?

Privremene i posebne mjere mogu ostvariti klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem COVID-19. To znači da je njihova kreditna sposobnost pogoršana, odnosno, izvori za otplatu umanjeni čime je onemogućeno, ili će biti onemogućeno, izmirivanje obaveza prema Fondaciji.

PRIVREMENE MJERE – MORATORIJUM

U periodu vanredne situacije, kada je onemogućen rad klijentima i kada je otežano kretanje,  Fondacija može odobriti privremeni moratorijum na zahtjev klijenta ili samoinicijativno, ukoliko procijeni da klijenti nisu u mogućnosti da zbog tehničkih ili drugih prepreka podnesu zahtjev.

Privremeni moratorijum Fondacija može uvesti kako bi u dogovoru sa klijentima imala vremenada definiše primjereni modalitet (posebnu mjeru ili kombinaciju posebnih mjera) koji će pomoći klijentima da uredno servisiraju svoje obaveze prema Fondaciji.

Privremeni moratorijum se uvodi do završetka vanrednog stanja.

U toku privremenog moratorijuma zaustavlja se obračun dospijeća glavnice, a redovna kamata se nastavlja obračunavati, ali ne dospijeva na naplatu. Redovna kamatna stopa kao i sve naknade u toku trajanja moratorijuma mogu biti najviše do 75% od prethodno ugovorenih. Nakon isteka privremenog moratorijuma sva glavnica i obračunata kamata dospijevaju, a njihovo se plaćanje vrši prema modalitetu posebnih mjera koje klijent dogovori sa Fondacija ili nakon isteka privremenog moratorijuma ukoliko poseban modalitet ne bude ugovoren.

Zatezna kamata se neće obračunati, a  nije potrebno potpisivanje aneksa ugovora sa klijentom kao ni dostavljanje dokumentacije koja je kod posebnih mjera propisana kao minimum. Takođe, u slučaju privremenog moratorijuma ne produžava se krajnji rok otplate kredita.

POSEBNE MJERE

Nakon isteka vanredne situacije sa klijentom se dogovara modalitet Posebnih mjera, tj. način izmirenja nedospjelih obaveza i obaveza koje su dospjele u toku privremenog moratorijuma. Klijent tada dostavlja zahtjev Fondaciji na propisanom obrascu u kojem opisuje i dokumentuje negativne ekonomske posljedice uzrokovane novonastalom situacijom.

Na osnovu zahtjeva, Fondacija i klijent dogovaraju modalitet Posebnih mjera koji će pomoći da u narednom periodu uspostave održivi model poslovanja i uredno izmiruju svoje obaveze prema Fondaciji. Modalitet može sadržati jednu ili kombinaciju Posebnih mjera.

U skladu s kreditnom analizom i utvrđivanjem primjerenog modaliteta, Posebne mjere koje mogu biti ponuđene u okviru modaliteta su:

  • Moratorijum – odnosno odgađanje otplate kreditnih obaveza do maksimalno 6 mjeseci (ne računajući privremeni moratorijum);

Novi moratorijum do 6 mjeseci – klijent ne plaća ni glavnicu ni kamatu 6 mjeseci. U tom periodu vrši se obračun redovne kamate. Po isteku perioda moratorijuma, obaveze po osnovu kredita se raspoređuju na dogovoreni rok otplate.

  • Uvođenje grejs perioda na period od najduže 6 mjeseci za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno;

Grejs period do 6 mjeseci – klijent u toku grejs perioda mjesečno plaća redovnu kamatu koja se obračunava na ostatak duga, ali ne plaća glavnicu. Po isteku grejs perioda, obaveze po osnovu kredita se raspoređuju na dogovoreni rok otplate.

  • Produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno;
  • Produženje krajnjeg roka do 6 mjeseci za otplatu kredita koji jednokratno dospijevaju;
  • Odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću;
  • Druge mjere koje Fondacija preduzima u cilju olakšanja otplate kreditnih obaveza.

Nakon donošenja odluke nadležnog nivoa odlučivanja, priprema se i potpisuje ugovorna dokumentacija. Ugovornu dokumentaciju potpisuju sve ugovorne strane (sudužnik, jemac, po potrebi, i založni dužnik).

Redovna kamata na kredit u periodu moratorijuma

U toku moratorijuma koji je ugovoren kao Posebna mjera, zaustavlja se obračun dospijeća glavnice, a redovna kamata se nastavlja obračunavati, ali ne dospijeva. Nakon isteka moratorijuma obračunata kamata dospijeva, a njeno plaćanje se vrši prema modalitetu koji klijent dogovori sa Fondacijom.

Redovna kamatna stopa, kao i sve naknade u toku trajanja moratorijuma, može biti najviše do 75% od prethodno ugovorenih.

Redovna kamata na kredit u grejs periodu

U toku grejs perioda koji je ugovoren kao posebna mjera klijent mjesečno plaća redovnu kamatu koja se obračunava na ostatak duga, ali ne plaća glavnicu. Po isteku grejs perioda, obaveze po osnovu kredita se raspoređuju na dogovoreni rok otplate.

U toku trajanja grejs perioda redovna kamatna stopa i sve naknade mogu biti maksimalno do 75% od prethodno ugovorenih.

Naknadu za obradu Zahtjeva

Fondacija ne obračunava naknadu za obradu Zahtjeva. Ostale troškove, koji mogu nastati u postupku realizacije izabranog modaliteta posebnih mjera, kao posljedica regulisanja obezbjeđenja kredita (troškovi mjenica, produženje roka važenja upisanog tereta na pokretnu/nepokretnu imovinu i dr) snosi korisnik kredita.

Kamatna stopa na nove uslove otplate

Kamatna stopa po kojoj se ugovora otplata ostatka duga, po isteku moratorijuma i grejs perioda jednaka je prvobitno ugovorenoj kamatnoj stopi.

Zahtjev za odobrenje privremenih mjera za ublažavanje servisiranja obaveza prema Fondaciji  podnosiće se putem e- mail adrese info@prodestmkf.com.

Takođe, za informacije i pitanja o primjeni i značju bilo koje od prethodnonavedenih mjera kontaktirajte nas putem telefona 051 379 010 ili putem email adrese: info@prodestmkf.com